Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WILDMUSE.BE WEBSITE

ARTIKEL 1 - VOORWERP EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen Wild Muse, merknaam van de vennootschap Wild Stories BV, met maatschappelijke zetel te Boeregemstraat 46, 9750 Kruisem, ingeschreven bij het KBO onder het nummer: 0779.302.705 (hierna “Wild Muse” of “Wij”), en de koper (hierna de “Klant” of “U”) op de website www.wildmuse.be.

1.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben als voorwerp de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten van de onlineverkoop van producten die door Wild Muse op hun Website worden gecommercialiseerd (de “Product(en)”);

1.3 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Producten (de “Bestelling(en)”)

ARTIKEL 2 - AANVAARDING, GELDIGHEID EN DUUR VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Het plaatsen van een bestelling op de website van Wild Muse impliceert de aanvaarding door de klant van de huidige Algemene Voorwaarden en de klant wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid ervan akkoord te gaan. De toepasselijkheid van elk ander document wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden wordt gematerialiseerd door bij het checkout proces op de website een vakje aan te vinken.

2.3 U bent op de hoogte dat u altijd toegang hebt tot de Algemene Voorwaarden op onze Website.

2.4 De huidige Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 23 januari 2022.

2.5 Wild Muse behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene voorwaarden aan te passen. De geldige Algemene voorwaarden zijn diegene die op de dag van het gebruik van de Site en/of van de plaatsing van de bestelling door de klant van kracht zijn.

ARTIKEL 3 - PLAATSING VAN EEN BESTELLING OP DE WEBSITE

Handelingsbevoegdheid

3.1 U verklaart meerderjarig (tenminste 18 jaar oud) te zijn en/of dat U de wettelijke capaciteit of ouderlijke toestemming hebt om een Bestelling op de Website te plaatsen. U verklaart ook dat U (i) gerechtigd bent om de betrokken betalingsmiddelen te gebruiken en dat deze betalingsmiddelen toegang geven tot voldoende financiële bronnen om de kosten van de aankoop van Producten te dekken. U bent op financieel vlak verantwoordelijk voor elke bestelling die uitgevoerd wordt in uw naam evenals voor de rekening van derden met inbegrip van minderjarigen.

Aanmaak van een klantenaccount

3.1 Wild Muse geeft U de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Deze activatie is niet verplicht. U kan steeds als ‘gast’ afrekenen. Een klantenaccount geeft U echter toegang tot al uw gegevens en uw bestelhistoriek.

3.2 Voor de aanmaak van uw account is het nodig om uw naam, voornaam en e-mailadres op te geven. Wanneer u een account aanmaakt, impliceert dit dat u expliciet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaardenen en Privacybeleid. (Zie website onder Privacy).

3.3 U garandeert dat alle informatie door U of door eender welke derde die uw gegevens gebruikt, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. Behalve indien U het slachtoffer zou zijn van fraude en U die kan aantonen, voor zover die niet door uw fout of nalatigheid werd veroorzaakt.

Bestelproces

3.4 U kan Bestellingen op onze Website plaatsen voor alle Producten die erop beschikbaar zijn, ofwel in pre-order (levering in de toekomst), ofwel vanop stock (onmiddellijke levering).

3.5 Vooraleer u uw bestelling voltooit, zal een samenvattend scherm verschijnen met daarin alle details, die u kan controleren en waar u eventuele vergissingen kan rechtzetten. Wild Muse vraagt U om u ervan te verzekeren dat alle informatie die erin wordt vermeld, correct is. Na bevestiging van de Bestelling, kan deze informatie namelijk niet meer worden gewijzigd.

3.6 De Bestelling zal slechts van kracht worden na volledige betaling (incl. eventuele verzendingskosten en/of taxen) en de aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden. Zie 2.1.

Bevestiging van de Bestelling

3.7 Na de bevestiging van de Bestelling, zal u een bevestigingsemail ontvangen die alle elementen van de bestelling samenvat, evenals de prijs (incl. eventuele leveringskosten en/of taxen) en eventuele information mbt de levering, alsook de contactgegevens van Wild Muse.

ARTIKEL 4 - PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

Prijs

4.1 De op de website vermelde Prijzen zijn incl. BTW, maar exclusief eventuele portokosten (leveringskosten). Zie rubriek “levering en retour” op onze website.

4.2 De toepasselijke prijzen zijn diegene die op de Website op het tijdstip van de registratie van de Bestelling worden vermeld.

Betalingsmodaliteiten

4.3 De door de Klant verschuldigde prijs komt overeen met de prijs vermeld op het samenvattend scherm, die vóór de bevestiging van zijn Bestelling door de klant gekend is.

4.4 De toegelaten betalingswijzen zijn de volgende: kredietkaarten (Visa, MasterCard, American express), bancontact (Maestro), Paypal, Apple pay en de snelle buttons van KBC/CBC en Belfius. Alle inlichtingen die verbonden zijn met de betalingswijzen in kwestie, dienen te worden verstrekt om de bestelling definitief door te voeren.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE BESTELLING

Levering

5.1 Wild Muse kan de levering van haar Producten aan één of meerdere expeditiebedrijven toevertrouwen. De leveringstarieven kunnen variëren, maar zullen tijdens het check-outproces op Uw scherm verschijnen. Zie ook de rubriek “levering en retour” op onze website.

Leveringstermijnen bestellingen in pre-order

5.2 Voor levering van bestellingen in pre-order is de levertermijn in de toekomst zoals meegedeeld op de website. Deze termijn kan, afhankelijk van het Product, tussen de 8 à 12 weken bedragen. Bij bestelling van deze Producten, gaat U als klant akkoord met deze levering in de (verre) toekomst.

5.3 Mocht er toch een probleem optreden, bijvoorbeeld, wanneer de productie van de bestelde Producten in pre-order niet doorgaat,  zal Wild Muse de Klant per e-mail informeren dat zijn Bestelling wordt geannuleerd en wordt het bedrag volledig terugbetaald.

5.4 Wanneer het bestelde Product klaar is voor verzending, verstuurt Wild Muse een bevestigingsmail aan de klant. De klant zal een individueel trackingnummer krijgen, zodat die zijn of haar bestelling kan volgen.

5.5 Voor meer informatie kan U steeds de rubrieken “Verzending en retour” op onze website checken.

Leveringstermijnen bestellingen Producten vanop voorraad

5.6 Voor leveringen van Producten beschikbaar op voorraad verbindt Wild Muse zich ertoe om alle redelijke en mogelijke inspanningen te leveren om de bestelde producten binnen een redelijke termijn bij u thuis te bezorgen.

5.7 Mocht er toch een probleem optreden, bijvoorbeeld, in geval van niet-beschikbaarheid van het Product op het tijdstip van de Bestelling en indien de levering niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, zal Wild Muse de Klant per e-mail erover informeren dat zijn Bestelling wordt geannuleerd.

5.8 Wanneer het bestelde Product klaar is voor verzending, verstuurt Wild Muse aan de klant een bevestigingsmail van de verzending van zijn Bestelling. Een individueel trackingnummer zal aan de klant worden overgemaakt, zodat die zijn of haar bestelling kan volgen.

5.9 Voor meer informatie kan U steeds de rubrieken “Verzending en retour” op onze website checken.

ARTIKEL 6 - ONTVANGST VAN DE BESTELLING

6.1 Bij ontvangst van de Bestelling dient de klant na te gaan of de ontvangen Producten conform zijn. Elke afwijking met betrekking tot de levering (beschadigde verpakking, ontbrekende Producten, Producten niet conform de Bestelling, enz..) moet verplicht gemeld worden binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de Producten, aan Wild Muse op het volgende adres:

- Per gewone post: Wild Stories BV, Boeregemstraat 46, 9750 Kruisem, België

- Per email: hello@wildmuse.be

6.2 Na melding van een klacht die door Wild Muse ontvankelijk werd verklaard, zal de klant een termijn van 14 dagen krijgen om het Product terug te sturen in zijn originele verpakking.

6.3 Onder voorbehoud van de eerbiediging van de hierna bepaalde voorwaarden zal Wild Muse overgaan tot de terugbetaling van de Bestelling volgens de prijs die van toepassing was op de dag van de bestelling.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT EN ANNULERING VAN DE BESTELLING

Herroepingsrecht

7.1 In overeenstemming met artikel VI 47 en volgende van het Wetboek van economisch recht heeft de klant een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelde Product(en) om zijn herroeping in te dienen en dus zijn Bestelling te annuleren zonder hierbij verplicht te zijn de annulering te motiveren.

7.2 Een schriftelijk verzoek tot annulering moet verplicht verzonden worden.

7.3 vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn naar het volgende adres:

- Per gewone post: Wild Stories BV, Boeregemstraat 46, 9750 Kruisem, België

- Per email: hello@wildmuse.be

7.4 Indien het bestelde Product al geleverd is op het tijdstip dat U beslist om de Bestelling te herroepen, moet/moeten de Product(en) teruggestuurd worden in zijn/hun originele verpakking en dit naar het adres vermeld op de bijgevoegde terugzendbon.

Gevolgen van de annulering van de Bestelling

7.5 Indien de voormelde voorwaarden vervuld zijn en onder voorbehoud van de eerbiediging van de hierna bepaalde voorwaarden, zal Wild Muse in de volgende omstandigheden overgaan tot de terugbetaling van het/de Product(en).

ARTIKEL 8 - TERUGZENDING, VERVANGING EN TERUGBETALING

Terugzendingsvoorwaarden

8.1 Wild Muse zal enkel het/de Product(en) terugbetalen op voorwaarde dat het/de Product(en) intact (ongedragen, ongewassen) in zijn/hun originele verpakking (incl. alle onverwijderde labels en hangtags), evenals de accessoires, en geschikt voor verdere commercialisering teruggezonden worden naar het adres vermeld op de retourbon.

Retours moeten steeds gebeuren op het volgende adres: WITRADE NV – RETOUR WILD MUSE – Charles de Gaullestraat 7A, 9600 Ronse.

8.2 Indien U het/de Product(en) niet integraal kunt terugzenden of indien deze beschadigd zijn, zal Wild Muse bij de terugbetaling weigeren. Dit is niet toepasselijk indien U de beschadiging bij levering hebt opgemerkt en deze tijdig hebt gemeld (Zie 6.1).

Retourmodaliteiten

8.3 Voor meer informatie in verband met de retourprocedure en eventuele kosten, verzoeken wij u de pagina “ verzending en retour” op de Website te raadplegen.

Terugbetalingsmodaliteiten

8.4 De terugbetaling, zal gebeuren via dezelfde betalingsmiddelen die voor de betaling van de Bestelling werden gebruikt. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van het product/de producten in ons magazijn.

Vervangingsmodaliteiten

8.5 Het is niet mogelijk om via de Website gekochte Producten te ruilen, of een bestelling na betaling te wijzigen. Indien er toch een probleem is voor levering, kan de klant contact opnemen via mail hello@wildmuse.be. Na levering heeft de klant heeft de mogelijkheid om zijn Bestelling te annuleren onder voorbehoud van eerbiediging van de opgelegde voorwaarden (zie punt 8) en kan hij/zij een nieuwe Bestelling plaatsen.

ARTIKEL 9 - GARANTIE

9.1 Alle op de Website gekochte Producten vallen onder de wettelijke garantie die door de verkoper wordt geboden zoals bepaald door het Wetboek van economisch recht. Wild Muse verbindt zich ertoe dat zijn producten voldoen aan de beschrijving op de site, aan de verwachtingen die de klant redelijkerwijs kan hebben en aan de wettelijke bepalingen die van kracht waren op de dag dat de bestelling werd geplaatst. Deze garantie kan worden uitgeoefend tijdens een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de levering van het product.

9.2 Alle klachten moeten naar het volgende adres verzonden worden:

- Per gewone post: Wild Stories BV, Boeregemstraat 46, 9750 Kruisem, België

- Per email: hello@wildmuse.be

Indien de voorwaarden tot het bekomen van de genoegdoening onder de wettelijke garantie vervuld zijn, dient Wild Muse over te gaan tot de reparatie of de vervanging van het Product, behalve zulks onmogelijk of niet proportioneel is. In dit geval zal Wild Muse een prijsvermindering aanvaarden of de koopovereenkomst ontbinden indien de reparatie en/of vervanging onmogelijk is of niet uitvoerbaar is binnen een redelijke termijn en zonder bezwaren langs de kant de Klant.

9.3 De Producten met gebreken zullen worden terugbetaald door Wild Muse. De Producten met gebreken die niet door een normaal gebruik veroorzaakt worden, zullen niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 10 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De geleverde Producten zijn en blijven de eigendom van Wild Muse tot de feitelijke en volledige betaling ervan, in afwijking van artikel 1513 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Wild Muse kan ingeroepen worden voor alle soorten directe, indirecte, voorzienbare of onvoorzienbare, materiële of immateriële schade (met inbegrip verlies van winst en commerciële opportuniteiten).

11.2 Wild Muse zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de schade die niet-inherent aan het Product is en/of niet-conceptuele gebreken en/of gebreken die uit een externe oorzaak voortvloeien, ongeacht of dit al dan niet te wijten is aan de klant.

11.3 De Klant dient in te staan voor het correct gebruik van de Producten, conform de instructies en aanbevelingen van de fabrikant en/of de leverancier, en voor de eerbiediging van de reglementering, in het bijzonder de veiligheidsregels.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 Voor U als klant is de toegang en het gebruik van de Website beperkt tot uw persoonlijk gebruik.

12.2 Alle elementen van de Website, alle inhouden of documenten verstrekt door Wild Muse worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

12.3 Deze Site of enig gedeelte ervan mag in geen enkel geval worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of uitgebaat voor commerciële redenen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN.

14.1 Indien Wild Muse de toepassing van één van de bepalingen van huidige Algemene voorwaarden niet eist, kan dit gedrag onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als een impliciete aanvaarding om de huidige Algemene voorwaarden niet later toe te passen.

14.2 In geval één van de bepalingen van de huidige Algemene voorwaarden nietig en/of onwerkbaar zou verklaard worden, zal deze bepaling als ongeschreven beschouwd worden, zonder dat deze regelmatigheid de andere bepalingen aantast, behalve indien deze bepaling bepalend en van essentieel belang is.

14.3 De elektronische gegevens die op het computersysteem van Wild Muse bijgehouden worden met betrekking tot de bestelling, bezitten bewijskracht behoudens tegenbewijs. Deze gegevens zijn bewijzen die ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar/opwerpbaar zijn ten opzichte van de klanten, en dezelfde bewijskracht hebben als een geschreven tastbaar document.

×
Nederlands